Vedtægter

Vedtægter for Middelfart Erhvervsråd

§1

Middelfart Erhvervsråd er en selvejende institution med hjemsted i Middelfart kommune.

§2

Erhvervsrådets formål er at medvirke til fremme af erhvervslivet i Middelfart kommune, samt at yde erhvervsservice jf. ”Lov om erhvervsfremme (L 602)” herunder opretholdelsen af Middelfart Erhvervscenter, som ledes af en erhvervschef.

§3

Medlemsberettiget er alle, der gennem medlemskontingent vil bidrage økonomisk til fremme af erhvervslivet i Middelfart kommune.   

Udmeldelse af Middelfart Erhvervsråd skal ske skriftligt til erhvervsrådet senest to måneder før et regnskabsårs afslutning jvf. §7.

§4

Ledelsen af Middelfart Erhvervsråd forestås af en bestyrelse på 7 til 9 medlemmer, der sammensætter sig således:

2 repræsentanter for Middelfart Byråd.

5 til 7 medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt medlemsskarens repræsentanter for erhvervslivet. Jvf. reglerne i §5.

Kommunaldirektøren og erhvervschefen er kommitterede medlemmer af bestyrelsen og uden stemmeret.

§5

Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen.

Medlemmerne vælges for to år.

3 til 4 medlemmer er på valg i lige år, og 2 til 3 medlemmer er på valg i ulige år.

Desuden vælges 2 suppleanter for to år. De er på valg i henholdsvis lige kalenderår og ulige kalenderår.

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 8 dage efter afholdelse af generalforsamlingen, men formanden skal vælges blandt de 5 til 7 valgte medlemmer.

Bestyrelsen holder møde, så ofte det er nødvendigt dog mindst een gang i kvartalet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne i bestyrelsen, og ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg.

§6

Erhvervsrådets midler tilvejebringes ved, at der gennem kontingenter og ansøgning om tilskud fra kommunen, institutioner m.v. tilvejebringes et beløb svarende til kommende års budgetterede udgifter.

§7

Erhvervsrådets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§8

Inden udgangen af marts måned afholdes årlig ordinær generalforsamling, som indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse samtidig med udsendelse af dagsorden til hvert enkelt medlem.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:                    

1.     Valg af dirigent.

2.     Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år.

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår til  godkendelse.

4.     Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende år.

5.     Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.     Valg af revisor.

7.     Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være i bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

8.     Eventuelt.

§9

Medlemmer hæfter alene med kontingentet.

§10

På generalforsamlingen har alle medlemmer én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Vedkommende må dog selv være medlem af erhvervsrådet, og ingen kan stemme for mere end 1 medlem i henhold til fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hvis ét medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med almindelig stemmeflertal. 

§11

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. 

§12

I tilfælde af erhvervsrådets opløsning skal eventuelle beholdninger af såvel kontante som øvrige aktiver anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen eller efter nærmere bestemmelser truffet af generalforsamlingen. 

Til ophør af erhvervsrådet kræves, at der på to hinanden følgende generalforsamlinger er et flertal herfor.

                                             ______________________

 

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13. marts 2006.

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 11. marts 2008.

Som vedtaget på generalforsamling den 20. marts 2012.